content-header-image

Yhtiöjärjestys

 

Yhtiöjärjestykseen kuuluvat seuraavat kohdat:

 • Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala
 • Osakkeet
 • Yhtiön johto
 • Tilinpäätös ja tilintarkastus
 • Yhtiökokous

 

Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestys

 1. Yhtiön toiminimi on Tikkurila Oyj ja sen kotipaikka on Vantaa.
   
 2. Yhtiön toimialana on emoyhtiönä toimien itse tai tytäryhtiöiden taikka osakkuusyhtiöiden kautta harjoittaa maalien ja muiden pintojen suojaamiseen sekä sisustamiseen tarkoitettujen tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen valmistusta, markkinointia ja myyntiä, samoin kuin omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.
   
 3. Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

  Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla kokouksessa.
   
 4. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.
   
 5. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen.

  Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle.

  Hallitus voi valtuuttaa nimeltä mainitun henkilön yhtiön prokuristina kirjoittamaan yhtiön toiminimen kaksi prokuristia yhdessä.
   
 6. Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.
   
 7. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

  Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   
 8. Yhtiökokoukset pidetään yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

  Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

  Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.
   
 9. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
  1. Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus; sekä
  2. tilintarkastuskertomus.

  Kokouksessa on päätettävä:
  3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; sekä
  6. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista.

  Kokouksessa on vahvistettava:
  7. hallituksen jäsenten lukumäärä.

  Kokouksessa on valittava:
  8. hallituksen jäsenet; sekä
  9. tilintarkastaja.

  Kokouksessa on lisäksi käsiteltävä:
  10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   
 10. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.