content-header-image

Tuoteturvallisuus

Tuotteiden turvallisuus ja laatu ovat toimintamme kulmakivia. Olemme tehneet niiden eteen pitkäjänteistä työtä jo vuosia. Tikkurilan asiakkaat saavat laajalti tietoa maaleista, niiden turvallisesta ja laadukkaan ja kestävän lopputuloksen mahdollistavasta käytöstä sekä terveydellisistä vaikutuksista käyttöturvallisuustiedotteista, tuoteselosteista, etiketeistä sekä erilaisista ohjeista ja oppaista.
Tikkurila product safety

 

Tikkurilassa tuoteturvallisuudesta vastaavat tuotantotoimipaikoilla tuoteturvallisuuteen erikoistuneet henkilöt, joiden tehtävänä on muun muassa käyttämiemme raaka-aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksien selvittäminen ja niihin liittyvä sisäinen neuvonta sekä asiakkaidemme ohjeistaminen tuotteidemme turvalliseen käyttöön.

Tikkurilassa tehdään systemaattista ja aktiivista työtä maaleissa käytettävien raaka-aineiden terveys- ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Tuoteturvallisuuteen erikoistuneet henkilöt laskevat raaka-ainetietojen ja maalin kaavan perusteella tuotteen ympäristöön ja terveyteen vaikuttavat vaaraominaisuudet ohjeiden mukaisessa käytössä. Nämä ilmoitetaan maalin käyttöturvallisuustiedotteessa ja etiketin varoitusosassa. Mikäli käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita noudatetaan, maalin käyttö on turvallista.

SÄÄNTELY

Yhä tiukemmat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset sekä muuttuva lainsäädäntö asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia tuotteillemme ja lisäävät entisestään Tikkurilan vastuuta viestiä tuotteiden terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista. Osallistumme ja seuraamme aktiivisesti voimassa olevien asetusten ja uusien määräysten kehittämistä.

Maalin valmistukseen, tuoteturvallisuuteen sekä maalien käsittelyyn ja markkinointiin liittyy muun muassa seuraavat kansainväliset asetukset:

REACH-asetus

Yksi merkittävimmistä EU-alueen lainmuutoksista on REACH-asetus, joka on Euroopan Unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH velvoittaa kemikaalien valmistajat ja maahantuojat arvioimaan tuotteen käyttöön liittyvät riskit ja ohjeistamaan loppukäyttäjiä niiden turvallisessa käytössä.

Maalit itsessään eivät ole asetuksessa mainittuja tuotteita, mutta maalin sisältämien kemikaalien tulee olla rekisteröityjä EU:ssa. Näin ollen maalinvalmistajat joutuvat varmistamaan käyttämiensä raaka-aineiden REACH-kelpoisuuden, ja heillä on velvollisuus informoida asiakkaitaan tuotteidensa sisältämistä aineista. Tikkurila on varmistanut, että kaikki EU-alueella käytettävät raaka-aineet on rekisteröity tai tullaan rekisteröimään REACH-asetuksessa määritellyn aikataulun mukaisesti vuoteen 2018 mennessä.

CLP-asetus

CLP-asetus (Classification, Labeling and Packaging) liittyy kemikaalien luokituksiin, merkintöihin ja pakkaamiseen. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. Asetuksella yhdenmukaistetaan aineiden ja seosten luokituskriteerit sekä merkintöjä ja pakkaamista koskevat säännöt.

CLP-asetus on voimassa kaikissa EU-maissa, ja sen myötä otetaan maailmanlaajuisesti käyttöön yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS. Tikkurilassa aloitettiin CLP-asetuksen mukaisesti uusien etikettien ja käyttöturvallisuustiedotteiden valmistelu jo vuonna 2013. Tikkurilan EU-alueella valmistettavien ja myytävien maalien etikettien varoitusmerkinnät uusittiin kesäkuuhun 2015 mennessä.

VOC-direktiivit

VOC-direktiivit määrittelevät tuotannon VOC-päästöjen enimmäismäärän ja maalien sisältämien haihtuvien yhdisteiden sallitun enimmäismäärän. Direktiivien tarkoituksena on ehkäistä tai vähentää suoraa ja epäsuoraa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästövaikutusta ympäristöön tai ihmisiin.

Biosidiasetus

Biosidiasetus ohjaa maaleissa käytettävien säilytysaineiden käyttöä. Biosidiasetus astui voimaan 1.9.2013.