content-header-image

Henkilöstö

Oma henkilöstö on Tikkurilan tärkein voimavara – tyytyväinen, hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä haluaa kehittyä työssään ja osallistuu aktiivisesti yhtiön strategia-, brändi- ja myyntityöhön. Tikkurila panostaa suorituksen ja osaamisen johtamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja esimiestyöhön sekä pitää huolta henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta.
Tikkurila personnel

 

Tikkurilan palveluksessa vuoden 2017 lopussa työskenteli 3 037 (2016: 3 033) henkilöä 14 eri maassa. Noin puolet Tikkurilan henkilöstöstä työskentelee toimitusketjussa (tuotanto, hankinta, logistiikka ja HSEQ) ja reilu kolmannes myynnissä, markkinoinnissa ja teknisessä tuessa.

Oma tuotanto vaikuttaa olennaisesti Tikkurilan henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Alueiden väliset erot selittyvät muun muassa tuotannon automatisoinnin asteella ja oman myyntihenkilöstön määrällä. Pisimmälle tuotanto on automatisoitu Ruotsissa ja eniten myyntihenkilökuntaa on Venäjällä. Maalimarkkinoiden kausivaihtelusta johtuen henkilöstömäärä on suurimmillaan ulkomaalauskaudella kesällä ja pienimmillään talvella.
 

 

Henkilöstö segmenteittäin

 

Tapaturmataajuusmittari

Tikkurilassa seurataan toiminnan turvallisuutta LTA1-tapaturmataajuusmittarilla, joka ilmaisee vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohti. 

Kehityskeskustelut koetaan hyödyllisiksi

Tikkurilassa käydään vuosittain henkilökohtaisia tavoite- ja kehityskeskusteluja työntekijän ja hänen esimiehensä kesken.  Vuoden 2017 aikana Tikkurilassa otettiin käyttöön uusi konserninlaajuinen suorituksen johtamisen toimintamalli, jonka piirissä ovat toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt kaikissa toimintamaissa. Malli linkittää henkilökohtaisen tavoitteiden asettamisen, suorituksen arvioinnin ja osaamisen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi.  

Uusi toimintamalli tehostaa johtamista ja tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi se yhtenäistää esimiestyön käytäntöjä eri toimintamaissa ja tukee tätä kautta Tikkurilan vuonna 2017 uudistettua organisaatiorakennetta ja johtamismallia.  

Kehityskeskustelujen määrää ja laatua mitataan henkilöstökyselyn avulla. Vuonna 2017 henkilöstökyselyä ei järjestetty. Vuoden 2016 henkilöstökyselyyn vastasi 82 (85) prosenttia tikkurilalaisista. Henkilöstökyselyyn vastanneista 88,0 (2014: 87,1) prosenttia oli käynyt esimiehensä kanssa kehityskeskustelun ja 75,0 (72,7) prosenttia piti keskustelua hyödyllisenä tai jokseenkin hyödyllisenä. Tikkurila uudistaa vuoden 2018 aikana henkilöstökyselyprosessiaan.

Työturvallisuus

Turvallisuustyö Tikkurilassa keskittyy ennen kaikkea ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten riskienarviointeihin, turvallisuuskoulutuksiin, -keskusteluihin ja -kierroksiin, vaaratilanteista ilmoittamiseen ja viestintään sekä sisäisiin ja ulkoisiin arviointeihin. Haluamme taata jokaiselle tikkurilalaiselle turvallisen työpaikan. Ennaltaehkäisevällä turvallisuustyöllä on suoria vaikutuksia yhtiön kustannustehokkuuteen ja sen avulla tehostetaan työtä ja minimoidaan sairaspoissaoloja.

Tikkurilassa seurataan toiminnan turvallisuutta LTA1-tapaturmataajuus-mittarilla, joka ilmaisee vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohti. Ennaltaehkäisevän turvallisuustyön ja raportointikäytäntöjen kehittymisen ansiosta, Tikkurilan tapaturmataajuus (LTA) laski lähes yhden yksikön verran ja oli 2,0 (2,7).

Turvallisuus-, ympäristö-, ja työterveysasioissa edistymistä arvioidaan konsernin HSE-toiminnon suorittamissa sisäisissä auditoinneissa ja toimipaikkojen itsearviointien perusteella. Henkilöstön turvallista käyttäytymistä arvioidaan normaalien työtehtävien lisäksi säännöllisissä kehityskeskusteluissa, havainnointikierroksilla sekä esimiesten ja muiden kanssa käytävissä turvallisuuskeskusteluissa. Vuonna 2017 konsernissa tehtiin 6 059 (6 664) turvallisuuskeskustelua ja -kierrosta.

 

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Tikkurilassa noudatetaan tasavertaisuuden periaatetta riippumatta henkilön sukupuolesta, rodusta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, iästä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta. Mittaamme henkilöstön näkemystä tasa-arvoisuuden toteutumisesta henkilöstökyselyn avulla. Vuonna 2017 henkilöstökyselyä ei järjestetty. Vuoden 2016 henkilöstökyselyyn vastanneista 91,0 (2014: 89,3) prosenttia koki, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti tai jokseenkin tasa-arvoisesti yrityksessämme.

Vuoden 2017 lopussa henkilöstöstämme noin 35 prosenttia oli naisia ja 65 prosenttia miehiä. Henkilöstömme keski-ikä oli 41,4 vuotta.