content-header-image

Turvallisuustiedote

TIEDOTE suuronnettomuuden varalta: Tikkurila Oyj:n Vantaan toimipaikan lähinaapurit

Toiminta Tikkurila Oyj:n Vantaan toimipaikalla

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen mukaan Tikkurila Oyj on velvollinen laatimaan toiminnastaan turvallisuusselvityksen.

Turvallisuusselvitysvelvollisen toiminnanharjoittajan on tiedotettava turvallisuustoimenpiteistään ja onnettomuustilanteita koskevista toimintaohjeistaan sellaisille henkilöille ja yhteisöille, joihin tuotantolaitoksessa tapahtuva suuronnettomuus voi vaikuttaa. Tällä tiedotteella esitellään laitosta ja sitä, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Tikkurila Oyj on hakenut ja saanut tarvittavat luvat toiminnalleen. Valvova viranomainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee toimipaikalla määräaikaistarkastuksia, joista viimeisin on ollut tammikuussa 2018.

Asetuksen mukainen turvallisuusselvitys on toimitettu viranomaisille ja se on nähtävissä arkisin kello 8-17 Tikkurilan tehdasalueen portilla 1 osoitteessa Kuninkaalantie 4, Vantaa.

Tuotannon yleiskuvaus

Tikkurilan Vantaan toimipaikalla valmistetaan erilaisia maaleja ja lakkoja sisätiloihin, puu-, kiviaines- ja metallipintojen maaleja ulkotiloihin sekä maaleja ja pinnoitteita ammattikäyttöön rakennusteollisuuden tarpeisiin. Tuotteet ovat joko vesiohenteisia tai liuotinohenteisia maaleja sekä niiden ohenteita.

Vantaan toimipaikan aidatulla alueella sijaitsee kaksi maalitehdasta, raaka-aine- ja tuotevarastot ja kunnossapitotilat sekä niiden ulkopuolella tutkimuskeskukset ja toimistotilat.

Maali valmistetaan sekoittamalla raaka-aineet tietyssä suhteessa ja se koostuu tyypillisesti sideaineista, pigmenteistä ja liuottimesta tai vedestä. Valmistusvaiheessa ei tapahdu kemiallista reaktiota.

Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden välillä on eroja riippuen valmiilta tuotteelta halutuista ominaisuuksista. Tikkurilan valitsemat raaka-aineet vaikuttavat suuresti tuotteiden ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen. Valmistukseen käytettävistä raaka-aineista osa on luokiteltu vaarallisiksi ja näistä suurin osa on palavia nesteitä. Vantaan toimipaikalla on varastoituna vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja (raaka-aineita ja tuotteita) yhteensä noin 7 000 tonnia, josta palavia nesteitä on noin 4 500 tonnia.

Suuronnettomuusvaarat

Toimipaikalla suoritetun suuronnettomuusvaaran arvioinnin perusteella toimipaikan suurimmaksi riskiksi nousi suurpalo tehdasalueella palavien nesteiden suuren määrän takia. Mahdollisessa tulipalossa kemikaalit muodostaisivat erilaisia terveydelle vaarallisia savukaasujen yhdistelmiä, aivan kuten rakennuspaloissa yleensäkin. Riskinä suurpalossa voi olla myös sammutusjätevesien kulkeutuminen Keravanjokeen.

Varautuminen ja onnettomuusvalmius

Perustan toimipaikan turvallisuustyölle muodostaa toimiva linjaorganisaatio yhdessä mahdollisen turvallisuusriskin tiedostavan henkilöstön sekä muun turvallisuushenkilöstön kanssa.

Vantaan toimipaikalla on myös erikseen koulutettuja turvallisuustoimijoita, kuten Tikkurila Oyj:n tehdaspalokunta. Se toimii alueella kahden pelastusyksikön (paloauton) voimalla ja on myös Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen vahvuudessa mukana sopimuspalokuntana.

Vantaan toimipaikan alueella on varauduttu erilaisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin tilojen ja tuotantovälineiden suunnittelulla sekä henkilöstön ohjeistamisella. Käyttöturvallisuus otetaan huomioon myös valittaessa maaleihin käytettäviä raaka-aineita. Tikkurilan henkilöstö on koulutettu käyttämään kemikaaleja mahdollisimman turvallisesti sekä myös toimimaan oikealla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa.

Paloturvallisuuteen kuuluu kaikkien tilojen automaattisten palonilmaisulaitteiden kattavuus. Kaikki palavien nesteiden rakennuksissa olevat varastointi- ja tuotantotilat on varustettu tehostetulla automaattisella sammutusjärjestelmällä. Palavien nesteiden varastointi- ja käsittelytiloissa on myös kattava liuotinhöyryjen tunnistuslaitteisto.

Paloilmoitinlaitteiden hälytykset ohjautuvat suoraan hätäkeskukseen, toimipaikan oman tehdaspalokunnan henkilöstölle ja yrityksen turvallisuusorganisaatiolle. Toimipaikan koko henkilöstö saa hälytyksen sireenihälytyksenä ja kuulutuksena.

Mahdolliset vuodot maaperään ja vesistöön on pyritty estämään monin erilaisin teknisin järjestelmin.
 

Lähistöllä asuvan väestön varoittaminen

Vantaan toimipaikan paloilmoitinlaitteiden hälytykset ohjautuvat suoraan hätäkeskukseen. Mikäli onnettomuudesta arvioidaan olevan vaaraa lähistöllä asuvalle väestölle, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa väestön varoittamisesta ja tiedottaa, miten onnettomuuden sattuessa on toimittava.

Jokaisen alueella oleskelevan tulee onnettomuustilanteessa noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva minuutin kestävä äänimerkki.

Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:
1. Siirry sisälle. Pysy sisällä.
2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
4. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Nämä toimintaohjeet löytyvät myös YLE Teksti-TV:n sivulta 868 ja puhelinluettelojen alkulehdiltä kohdasta "Ohjeet vaaratilanteissa".

Lisätietoa saat myös Pelastustoimen verkkosivuilta www.pelastustoimi.fi.

Lisätietoja:

Lisätietoja tästä tiedotteesta tai Tikkurila Oyj:n turvallisuusselvityksestä antaa tarvittaessa:
HSE-päällikkö Outi Meckelborg,
puh. 020 191 2367 tai 050 311 4408, outi.meckelborg@tikkurila.com

Vantaalla 23.4.2019

Heikki Takala
Johtaja, tuotanto ja logistiikka, Suomi

MEDDELANDE I HÄNDELSE AV STOROLYCKA
DE NÄRMASTE GRANNARNA TILL TIKKURILA OYJ:S ANLÄGGNING I VANDA

Verksamheten vid Tikkurila Oyj:s anläggning i Vanda

Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier är Tikkurila Oyj skyldigt att sammanställa en säkerhetsrapport om sin verksamhet.

En verksamhetsutövare som är skyldig att sammanställa en säkerhetsrapport ska informera sådana personer och sammanslutningar som kan påverkas av en storolycka på produktionsanläggningen om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas och vilka förhållningsregler som följs i händelse av en olycka. Syftet med detta meddelande är att beskriva anläggningen och hur man ska agera i en eventuell farlig situation för att minimera skadorna.

Tikkurila Oyj har ansökt om och beviljats alla nödvändiga tillstånd för sin verksamhet. Den övervakande myndigheten,Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför regelbundna inspektioner, den senaste i Januari 2018.  

En säkerhetsrapport har tillställts myndigheterna enligt ovan nämnda förordning. Den finns till påseende på bolagets fabriksområd, porten 1, på adressen Konungsvägen 4, Vanda, vardagar kl. 8-17. 

Allmän beskrivning av produktionen

Tikkurila tillverkar i sin anläggning i Vanda olika färger och lack för inomhusbruk, färger för trä-, mineral- och metallytor utomhus samt färger och ytbehandlingar för professionellt bruk inom byggnadsindustrin. Produkterna består av antingen vattenburna eller lösningsmedelsburna färger och förtunningsmedel för dessa.

På det inhägnade området kring anläggningen i Vanda finns två färgfabriker, råvaru- och produktlager, underhållshallar samt utanför dessa forskningscentraler och kontorslokaler.

Färger tillverkas så att råvarorna blandas i ett visst förhållande, och de består vanligtvis av bindemedel, pigment och lösningsmedel eller vatten. Inga kemiska reaktioner uppstår i tillverkningsfasen. Vilka råvaror som används i tillverkningen varierar beroende på vilka egenskaper som eftersträvas i den färdiga produkten. Råvarorna som Tikkurila väljer har en stor inverkan på produkternas miljöeffekter och säkerhet.

En del av de råvaror som används i tillverkningen har klassificerats som farliga, och majoriteten av dessa är brännbara vätskor. I anläggningen i Vanda förvaras sammanlagt cirka 7 000 ton kemikalier (råvaror och produkter) som klassificerats som farliga, varav cirka 4 500 ton är brännbara vätskor.

Risker för storolyckor

En bedömning av risken för storolyckor som gjorts vid anläggningen visar att den största risken där är att den stora mängden brännbara vätskor som förvaras på fabriksområdet orsakar en storbrand. I en eldsvåda skulle dessa kemikalier bilda olika hälsofarliga kombinationer av rökgaser, på samma sätt som i byggnadsbränder i allmänhet. En annan risk i samband med en storbrand är att släckningsvattnet rinner ned i Kervo å.

Förberedelser och olycksfallsberedskap

Grunden till säkerhetsarbetet vid anläggningen är en effektiv linjeorganisation, som samarbetar med den riskmedvetna personalen och övrig säkerhetspersonal.

Det finns också specialutbildade säkerhetsaktörer vid anläggningen i Vanda, bland annat Tikkurila Oyj:s fabriksbrandkår, som vid behov rycker ut i området med två räddningsenheter (brandbilar) och som dessutom fungerar som förstärkning till Mellersta Nylands Räddningsverk i egenskap av avtalsbrandkår.

Vid anläggningen i Vanda har beredskapen inför olika skador och olyckor säkerställts genom omsorgsfull planering av lokaler och produktionsmedel samt handledning av personalen. Säkerhetsaspekterna beaktas också vid valet av råvaror till färgerna. Tikkurilas anställda har utbildats i hur de ska hantera kemikalier så säkert som möjligt och hur de ska agera i olika farliga situationer.

I brandsäkerheten ingår att det ska finnas automatiska branddetektorer i alla lokaler. Alla lager- och produktionsutrymmen i byggnader där det finns brännbara vätskor har utrustats med ett effektiviserat automatiskt släckningssystem. De lokaler där man lagrar och hanterar brännbara vätskor har också utrustats med ett heltäckande system för identifiering av lösningsmedelsånga.

Larm från branddetektorerna styrs direkt till nödcentralen, anläggningens egen fabriksbrandkår och företagets säkerhetsorganisation. Larmet når hela personalen vid anläggningen i form av sirener och högtalarutrop.

Läckage och utsläpp i jordmånen och vattendrag förebyggs med hjälp av många olika tekniska system.

Varning av befolkningen i närområdet

Larm från branddetektorerna vid anläggningen i Vanda styrs direkt till nödcentralen. Om en olycka anses medföra risk för den lokala befolkningens säkerhet ska Mellersta Nylands räddningsverk varna människorna och informera dem om hur de ska agera vid olycksfall. Alla som vistas i området i samband med ett olycksfall ska följa myndigheternas anvisningar och föreskrifter.

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen. Den allmänna farosignalen är ett en minut långt stigande och fallande ljud.

Faran över-signalen innebär att varningstillståndet som berörs av den allmänna farosignalen upphävs. Signalen är ett meddelande om att hotet eller faran inte längre existerar. Faran översignalen är en obruten, jämn ljudsignal som varar en minut.

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen:
1. Sök dig inomhus. Stanna där.
2. Stäng alla dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
3. Koppla på radion och vänta lugnt på anvisningar.
4. Undvik att använda telefonen, så att inte telefonnätet blir överbelastat.
5. Avlägsna dig inte från området utan myndigheternas uppmaning, annars kan du på vägen bli utsatt för fara.

Dessa anvisningar finns också på YLE Text-TV på sidan 868 och i början av telefonkatalogen under rubriken ”När du hotas av fara”.

Mer information finns på räddningsväsendets webbplats www.pelastustoimi.fi.

Närmare information:

För mer information om detta meddelande eller om Tikkurila Oyj:s säkerhetsrapport vänligen kontakta
Outi Meckelborg, HSE manager
tfn 020 191 2367 eller 050 311 4408, outi.meckelborg@tikkurila.com


Vanda den 23.4.2019
Heikki Takala
Direktör, produktion och logistik, Finland