content-header-image

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäinen valvonta

Tikkurilassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että 

  • toiminta on tarkoituksenmukaista ja tehokasta,
  • taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja
  • että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea Tikkurilan toimintaa ja kattaa konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa yhtiön koko henkilöstö ja sen toimivuutta seurataan esimiesten toimesta osana operatiivista johtamista.
 

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat:

  • johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri,
  • riskien arviointi,
  • valvontatoimenpiteet,
  • raportointi ja tiedonvälitys sekä
  • seuranta ja tarkastus

 

Tikkurilan arvot, liiketapaperiaatteet (Tikkurila Code of Conduct) ja konsernitasoiset toimintaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle valvonnalle. Sisäiset ohjeet ja liiketapaperiaatteet on saatettu tiedoksi konsernin koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toimintaohjeista järjestetään myös koulutusta niille henkilöille, joiden erityisesti tulee tuntea kyseinen ohjeistus. 

Tikkurilan jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Sisäinen tarkastus

Tikkurila-konsernin sisäinen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa riippumattomia ja objektiviisia varmistuspalveluita, ja avustaa yhtiön hallitusta täyttämään valvontavelvollisuutensa. Lisäksi sisäinen tarkastus arvioi ja parantaa raportointia, sisäistä valvontaa, hallintoa ja tarkastusprosesseja sekä olennaisilta osin riskienhallintaa. Sen tehtävänä on myös valvoa, että konsernin toiminta on yhdenmukaista lakien ja määräysten sekä konsernin menettelytapojen kanssa. Tikkurila Oyj:n hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toiminnan perusperiaatteet ja säännöt.

Vuodesta 2011 lähtien Tikkurila-konsernin sisäinen tarkastus on hoidettu talon sisällä. Aikaisemmin sitä hoiti Tikkurila-konsernin entinen emoyhtiö Kemira Oyj. Tarvittaessa sisäinen tarkastus hyödyntää työssään ulkopuolisia asiantuntijaresursseja. Sisäisen tarkastuksen organisaation jäsenillä on täysimääräinen ja rajoittamaton pääsy kaikkiin tietoihin. Konsernin sisäinen tarkastustoiminto raportoi toiminnallisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti konsernin talousjohtajalle. Sisäinen tarkastustoiminto tekee jatkuvaa yhteistyötä lakisääteisten ulkoisten tilintarkastajien kanssa työn koordinoimiseksi ja tietojen vaihtamiseksi.
 

Väärinkäytöksistä raportoiminen Tikkurila-konsernissa

Tikkurilalla on ilmoituksentekojärjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että Tikkurilan päivittäisessä toiminnassa noudatetaan asianmukaisesti liiketapaperiaatteita ja niiden vastaisista rikkomuksista tai muista lainvastaisuuksista voidaan raportoida anonyymisti.
 
Jos havaitset väärinkäytöksiä toiminnassamme, ilmoita niistä Tikkurila-konsernin tarkastushallintoon:
Lähetä ilmoitus                                          

Ilmoituksentekijän henkilöllisyys on suojattu prosessin aikana.