content-header-image

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

Tikkurila julkaisee Hallinnointikoodin 2015 mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta. Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista, minkä lisäksi Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee konsernijohdon palkitsemiseen liittyviä asioita. Tikkurilan hallitus päättää Tikkurilan toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Hallituksen ja johdon palkitsemisen valmistelussa käytetään soveltuvin osin apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja ulkoisten palkitsemista koskevien tutkimusten tietoja.

Palkitsemisen periaatteet

Hallitus

Hallituksen jäsenet saavat Tikkurilalta hallituksen ja valiokuntien jäsenyyteen ja hallitustyöhön liittyviä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole Tikkurilan kannustinjärjestelmien piirissä. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurilan osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsaus on julkistettu.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkka koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvasta suoritusperusteisesta palkasta, jossa on kaksi elementtiä: pitkän aikavälin osakeperusteinen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä sekä lyhyen aikavälin kalenterivuosikohtainen käteisperusteinen vuosibonus.

Palkitsemisen elementit

Toimitusjohtajan kiinteä palkka

Kiinteä kuukausipalkka sisältäen luontoisedut, vuodessa 418 000 euroa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä: Käteisperusteinen vuosibonus

Tikkurila Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2017 tilikauden 2018 vuosibonustavoitteista konsernin johtoryhmälle. Bonuskriteerejä on neljä: Tikkurila-konsernin tilikauden 2018 oikaistu liikevoitto, tuotenimikkeiden vähentäminen, liiketoiminnan rahavirta ja henkilöstökulut. Toimitusjohtajan vuosibonustavoitteisiin perustuva tulospalkkio voi olla korkeintaan 58,33 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta vuosibonustavoitteisiin perustuva tulospalkkio voi olla korkeintaan 48,33 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä: Osakeperusteinen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä

Tikkurila Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien ohjelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön strategisen transformaation toteuttamisessa lyhyellä aikavälillä ja arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2022

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan vuosina 2021, 2022 ja 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion maksu edellyttää, että osallistuja on työ- tai toimisuhteessa palkkion maksuhetkellä. Ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettamat rajat täyttyvät.

Osallistujan on omistettava vähintään 50 prosenttia osakepalkkiojärjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018-2020 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018-2020 perustuu Tikkurila-konsernin keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja nettovelkaan perustuvaan laskennalliseen arvoon vuosina 2018-2020. Ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 130 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä. 

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2019

Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2018-2019. Järjestelmän mahdolliset palkkiot kertyvät rahamääräisenä ja ne maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion maksu edellyttää, että osallistuja on työ- tai toimisuhteessa palkkion maksuhetkellä.

Eläke-edut

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lainsäädännön mukaisesti.

Toimitusjohtaja ei kuulu lisäeläkejärjestelmään.

Irtisanominen

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja hänelle maksetaan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Muun johtoryhmän irtisanomisajat ja -korvaukset on määritelty kunkin henkilön työsopimuksessa.

 Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita nimitystoimikunnan työskentelyyn liittyen.

Palkitsemisraportti

Hallituksen taloudelliset etuudet vuonna 2017

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Tikkurilan hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2017 vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Matkakustannukset korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen vuoden 2017 vuosipalkkiot:

  • Puheenjohtaja 64 000 euroa vuodessa
  • Varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 40 000 euroa vuodessa
  • Muut jäsenet 32 000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksettiin markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.−31.3.2017 oli julkistettu.

Hallituksen vuoden 2017 kokouspalkkiot:

  • Jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa
  • Jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa
  • Puhelin- tai videokokoukset 600 euroa 

Kokouspalkkiota maksettiin myös valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkiot maksettiin rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot*:

Tuhatta euroa

 

2017

 2016

Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja 

73

 70

Petteri Walldén, hallituksen varapuheenjohtaja 

49

 46

Harri Kerminen

41

37

Pia Rudengren

57

46

Eeva Ahdekivi

42

48

Riitta Mynttinen 

49

46

Yhteensä 

311

 295

*Vuosipalkkioista 40 prosenttia maksettiin Tikkurilan osakkeina. Yhteensä osakkeina maksettu osuus oli 96 000 (96 000) euroa, ja se sisältyy yllä oleviin palkkioihin.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2017

Suoriteperusteinen, tuhatta euroa

 

2017

2016

Kiinteä palkka luontoisetuineen

1 200*

445

Tulospalkkiot

21

87

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 

-

 -

Yhteensä 

1 221

 532

Lisäeläkejärjestelmä 

91

 70

*Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 1.1.-21.9.2017, vt. toimitusjohtaja Jukka Havia 21.9.-31.12.2017. Sisältää kertaluonteisen irtisanomiskorvauksen ja irtisanomisajan palkan vuoden 2017 loppuun asti 

Kpl

 

2017

2016

Luovutetut osakkeet (sisältyy yllä esitettyihin tietoihin)

-

-

 

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2017

Suoriteperusteinen, tuhatta euroa

 

2017

2016

Kiinteä palkka luontoisetuineen

1 168

706

Tulospalkkiot

28

145

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

10

-

Yhteensä

1 206

850

 

Kpl

 

2017

2016

Luovutetut osakkeet (sisältyy yllä esitettyihin tietoihin)

-

-

 

Yllä esitetyt toimitusjohtajan ja muun konsernijohdon palkitsemistiedot perustuvat IFRS-konsernitilinpäätöksen suoriteperusteisiin kirjauksiin. Tikkurila Oyj:n erillistilinpäätöksessä, joka perustuu suomalaiseen kirjanpitonormistoon, osakkeina maksettujen palkkioiden arvostus ja näiden kulukirjausten ajoitus poikkeaa konsernilaskennasta. Lisäksi on otettava huomioon, että muuttuvien palkkaelementtien – sekä käteisperusteisen vuosibonuksen että pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän – maksut tapahtuvat jälkikäteen kunkin ansaintajakson jälkeen, joten maksut ja kulut osuvat tyypillisesti eri tilikausille.