content-header-image

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tikkurila julkaisee Hallinnointikoodin 2015 mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta. Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista, minkä lisäksi Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee konsernijohdon palkitsemiseen liittyviä asioita. Tikkurilan hallitus päättää Tikkurilan toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Hallituksen ja johdon palkitsemisen valmistelussa käytetään soveltuvin osin apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja ulkoisten palkitsemista koskevien tutkimusten tietoja.

Palkitsemisen periaatteet

Hallitus

Hallituksen jäsenet saavat Tikkurilalta hallituksen ja valiokuntien jäsenyyteen ja hallitustyöhön liittyviä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole Tikkurilan kannustinjärjestelmien piirissä. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurilan osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsaus on julkistettu.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkka koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvasta suoritusperusteisesta palkasta, jossa on kaksi elementtiä: pitkän aikavälin osakeperusteinen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä sekä lyhyen aikavälin kalenterivuosikohtainen käteisperusteinen vuosibonus.

Palkitsemisen elementit

Toimitusjohtajan kiinteä palkka

Kiinteä kuukausipalkka sisältäen luontoisedut, vuodessa 418 000 euroa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä: Käteisperusteinen vuosibonus

Tikkurila Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti tilikauden 2018 vuosibonuskriteerejä konsernin johtoryhmälle on neljä: Tikkurila-konsernin tilikauden 2018 oikaistu liikevoitto, tuotenimikkeiden vähentäminen, liiketoiminnan rahavirta ja henkilöstökulut. Toimitusjohtajan vuosibonustavoitteisiin perustuva tulospalkkio voi olla korkeintaan 58,33 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta vuosibonustavoitteisiin perustuva tulospalkkio voi olla korkeintaan 48,33 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä: Osakeperusteinen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät

Tikkurilalla on useita osakeperusteisia sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiä. Kaikkiin järjestelmiin on kuulunut Tikkurila Oyj:n toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä yksittäisiä muita avainhenkilöitä.

Hallituksen päätökset sekä järjestelmien perustiedot

Tikkurila Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2016 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma sisältää suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015-2019 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016-2018. Toukokuun aikana 2017 hallitus päätti tietyille konsernin avainhenkilöille suunnatusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2017-2019. Tikkurila Oyj:n hallitus päätti 26.6.2018 kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jotka sisältävät suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2022 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2018-2019. Uusien ohjelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön strategisen transformaation toteuttamisessa lyhyellä aikavälillä ja arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tikkurilan hallitus päätti 19.12.2018 osakepalkkiojärjestelmän muutoksista ja ansaintajakson 2019-2021 yksityiskohdista ja muutti ohjelman ehtoja muuttaakseen osan ansaintajakson 2019-2021 palkkiosta aikaperusteiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015-2019

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2015-2019 kuului alun perin noin 10 avainhenkilöä. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015-2017, 2016-2018 ja 20172019. Tilikauden 2018 lopussa ansaintajakson 2016-2018 kohderyhmään kuului 3 henkilöä ja ansaintajakson 2017-2019 kohderyhmään 6 henkilöä.  Ansaintajaksoilta 2015-2017 ja 20162018 maksettavat palkkiot olisivat yhteensä enintään noin 250 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Suoriteperusteisen ansaintajakson 2016-2018 perusteella maksutapahtumia ei toteudu, sillä ansaintajaksolle määritetyt kriteerit eivät täyttyneet. Ansaintajaksolta 2017-2019 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 120 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä.

Ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät

Kummassakin ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi sitouttamisjakso, kalenterivuodet 2016-2018 sekä 2017-2019. Palkkion saaminen näistä järjestelmistä edellyttää, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä, jonka sitouttamisjakso on 2016-2018, maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 4 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Järjestelmän palkkio maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä, jonka sitouttamisjakso on 2017-2019, maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 8 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Järjestelmän palkkio maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Yhtiö maksaa lisäksi kummankin järjestelmän palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksu yhteydessä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2022

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan vuosina 2021, 2022 ja 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018-2020 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018-2020 perustuu Tikkurila-konsernin keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja nettovelkaan perustuvaan laskennalliseen arvoon vuosina 2018-2020. Ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 130 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Tikkurilan hallitus päätti 19.12.2018 osakepalkkiojärjestelmän muutoksista ja ansaintajakson 2019-2021 yksityiskohdista. Hallitus muutti osan ansaintajakson 2019-2021 palkkiosta aikaperusteiseksi ja laajensi sen osallistujamäärää. Mahdolliset suoriteperusteiset palkkiot ansaintajaksolta 2019-2021 maksetaan vuonna 2022 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2019-2021 kuuluu noin 20 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019-2021 perustuu Tikkurila-konsernin keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) perustuvaan laskennalliseen arvoon vuosina 2019-2021. Ansaintajakson 2019-2021 perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 130 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Tikkurilan johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2019

Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2018-2019. Järjestelmän mahdolliset palkkiot kertyvät rahamääräisenä ja ne maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu ansaintajakson 20182019 kumulatiiviseen oikaistuun liikevoittoon ja liikevaihtoon. Järjestelmän laskennallinen maksimiarvo, sisältäen osakkeina ja rahana maksettavat osuudet, on yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

Eläke-edut

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lainsäädännön mukaisesti.

Toimitusjohtaja ei kuulu lisäeläkejärjestelmään.

Irtisanominen

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja hänelle maksetaan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

Muun johtoryhmän irtisanomisajat ja -korvaukset on määritelty kunkin henkilön työsopimuksessa.

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita nimitystoimikunnan työskentelyyn liittyen.

Palkitsemisraportti

Hallituksen taloudelliset etuudet vuonna 2018

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Tikkurilan hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2018 vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Matkakustannukset korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen vuoden 2018 vuosipalkkiot:

  • Puheenjohtaja 64 000 euroa vuodessa
  • Varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 40 000 euroa vuodessa
  • Muut jäsenet 32 000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksettiin markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.−31.3.2018 oli julkistettu.

Hallituksen vuoden 2018 kokouspalkkiot:

  • Jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa
  • Jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa
  • Puhelin- tai videokokoukset 600 euroa 

Kokouspalkkiota maksettiin myös valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkiot maksettiin rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot*:

Tuhatta euroa

 

2018

2017

Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja 

72

73

Petteri Walldén, hallituksen varapuheenjohtaja 

48

49

Harri Kerminen

40

41

Pia Rudengren

56

57

Riitta Mynttinen 

49

49

Catherine Sahlgren (12.4.2018 lähtien)

39

-

Heikki Westerlund (12.4.2018 lähtien)

39

-

Eeva Ahdekivi (12.4.2018 asti)

2

42

Yhteensä

346

311

*) Hallituksen jäsenille on 40 prosenttia vuosipalkkiosta, ilman kokouspalkkioiden vaikutusta, maksettu Tikkurila Oyj:n osakkeina. Yhteensä osakkeina maksettu osuus on 109 (96) tuhatta euroa. Tämä sisältyy yllä oleviin hallituksen jäsenten palkkioihin.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2018

Suoriteperusteinen, tuhatta euroa

 

Toimitusjohtaja 12.4.2018 alkaen

2018

2017

Kiinteä palkka luontoisetuineen

 

286

-

Tulospalkkiot
 

54

-

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 
 

47

-

Yhteensä

388

-

     

Väliaikainen toimitusjohtaja*)
(21.9.2017-11.4.2018)
Jukka Havia
Kiinteä palkka luontoisetuineen

75

71

Toimitusjohtaja 21.9.2017 asti
Erkki Järvinen
Kiinteä palkka luontoisetuineen

-

706

Tulospalkkiot

-

21

Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet

-

422

Yhteensä

 

1 149

Lisäeläkejärjestelmä

-

 91

*) Tikkurilan hallitus nimitti konsernin talousjohtajan Jukka Havian Tikkurila Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 21.9.2017 alkaen. Hän toimi tehtävässä 12.4.2018 saakka, jolloin uusi toimitusjohtaja, Elisa Markula, aloitti tehtävässä. Jukka Havia on ollut johtoryhmän jäsen ja hänen työsuhde-etuutensa on ennen vt. toimitusjohtajaksi nimitystä ja sen jälkeen esitetty osana muun johtoryhmän palkkoja ja palkkioita.

 

Kpl

 

2018

2017

Luovutetut osakkeet (sisältyy yllä esitettyihin tietoihin)

-

-

 

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2018

Suoriteperusteinen, tuhatta euroa

 

2018

2017

Kiinteä palkka luontoisetuineen

945

1 093

Tulospalkkiot

141

28

Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet

86

75

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

107

10

Yhteensä

1 279

1 206

 

Kpl

 

2018

2017

Luovutetut osakkeet (sisältyy yllä esitettyihin tietoihin)

-

-

 

Yllä esitetyt toimitusjohtajan ja muun konsernijohdon palkitsemistiedot perustuvat IFRS-konsernitilinpäätöksen suoriteperusteisiin kirjauksiin. Tikkurila Oyj:n erillistilinpäätöksessä, joka perustuu suomalaiseen kirjanpitonormistoon, osakkeina maksettujen palkkioiden arvostus ja näiden kulukirjausten ajoitus poikkeaa konsernilaskennasta. Lisäksi on otettava huomioon, että muuttuvien palkkaelementtien – sekä käteisperusteisen vuosibonuksen että pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän – maksut tapahtuvat jälkikäteen kunkin ansaintajakson jälkeen, joten maksut ja kulut osuvat tyypillisesti eri tilikausille.