Pörssitiedotteet 2012

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätökset

28.3.2012 15.30

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
28.3.2012 klo 15.30 (CET+1)

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Eeva Ahdekivi, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren ja Petteri Walldén sekä uusina jäseninä Harri Kerminen ja Aleksey Vlasov. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset, jotka löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi.

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2011 osingoksi 0,73 euroa osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2012.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat: puheenjohtaja 57 000 euroa, varapuheenjohtaja 37 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 31 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Puhelinkokousten osalta maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä kohdan 3, jossa määrättiin yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärät. Yhtiöjärjestyksen kohtaa 9 päätettiin muuttaa siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Tämän lisäksi hallitus voi päättää kokouskutsun julkaisemisesta sanomalehdessä. Kohtaan päätettiin lisätä maininta siitä, että mikäli yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään yhteensä enintään 440 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön avainhenkilöille osana 16.2.2012 tiedotettua osakeperusteista sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, minkä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään 11.4.2012.

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja
Puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi


Palaa otsikoihin