Pörssitiedotteet 2012

Tikkurilan tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011 - Kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla haastavassa markkinaympäristössä

16.2.2012 9.00

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
16.2.2012 klo 9.00 (CET+1)

Vuosi 2011 lyhyesti

  • Liikevaihto nousi 9,4 prosenttia 643,7 miljoonaan euroon (2010: 588,6). Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 7,7 prosenttia. 
  • Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 62,7 (59,7) miljoonaa euroa eli 9,7 (10,1) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sekä yritysjärjestelyjen ja valuuttakurssien vaikutusta oli 63,7 (59,5) miljoonaa euroa, mikä vastaa 10,1 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Katsauskauden kertaluonteiset erät olivat -1,5 (1,0) miljoonaa euroa. 
  • Osakekohtainen tulos oli 0,80 (0,83) euroa.
  • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,73 (0,70) euroa osakkeelta, eli noin 90,7 (84,5) prosenttia konsernin tilikauden 2011 osakekohtaisesta tuloksesta.
  • Rahavirta investointien jälkeen oli 13,3 (51,4) miljoonaa euroa.
  • Tikkurila arvioi liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin keskeisten markkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun vuonna 2012. Euromääräisen liikevoiton arvioidaan säilyvän vuoden 2011 tasolla. 

Loka-joulukuu 2011 lyhyesti

  • Liikevaihto nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,2 prosenttia 119,1 miljoonaan euroon (10-12/2010: 113,3).
  • Liiketappio (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli -2,3 (-1,4) miljoonaa euroa eli -1,9 (-1,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli -0,11 (-0,10) euroa.

 

Avainluvut
(Milj. euroa) 10-12/2011 10-12/2010 Muutos-% 1-12/2011 1-12/2010 Muutos-%
Tuloslaskelma      
Liikevaihto 119,1 113,3 5,2 % 643,7 588,6 9,4 %
Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä -2,3 -1,4 -63,7 % 62,7 59,7 5,0 %
Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman kertaluonteisia eriä -1,9 % -1,2 % 9,7 % 10,1 %
Liikevoitto (EBIT) -3,8 -1,0 -260,6 % 61,2 60,8 0,7 %
Liikevoitto-% (EBIT-%) -3,2 % -0,9 % 9,5 % 10,3 %
Tulos ennen veroja -5,3 -3,8 -38,7 % 50,7 52,0 -2,5 %
Katsauskauden tulos -5,0 -4,4 -13,5 % 35,5 36,5 -2,8 %
Muita keskeisiä tunnuslukuja
Tulos per osake*, euroa -0,11 -0,10 -10,0 % 0,80 0,83 -3,6 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % rullaava 19,4 % 19,2 % 19,4 % 19,2 %
Rahavirta investointien jälkeen 0,8 14,0 -94,2 % 13,3 51,4 -74,2 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 99,4 78,6 26,5 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 51,9 % 41,4 %
Omavaraisuusaste, % 44,1 % 41,1 %
Henkilöstö kauden lopussa 3 551 3 468 2,4 %

 * Laskettuna liikkeelle laskettujen osakkeiden määrällä, joka on 44 108 252 kappaletta.

Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Markkinoidemme kehitys alkoi jakaantua vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla maailmantalouden näkymien heiketessä. Kehittyneillä markkinoilla Skandinaviassa ja Suomessa epävarmuuden lisääntyminen heijastui melko nopeasti kuluttajakäyttäytymiseen. Kehittyvillä markkinoilla, ennen kaikkea Venäjällä, tilanne säilyi vakaampana ja myyntivolyymit jatkoivat kasvuaan myös vuoden lopussa, tosin alkuvuotta hitaammin.

Kokonaisuutena vuosi 2011 oli Tikkurilalle hyvä, vaikka alueelliset erot taloudellisessa kehityksessä muodostuivat melko suuriksi. Liikevaihtomme kasvoi tavoitteiden mukaisesti lähes 10 prosenttia etenkin myyntihintojen korotusten vaikutuksesta ja itäisen markkina-alueemme vetämänä. Raaka-ainekustannusten nousupaine alkoi hellittää loppuvuoden aikana.

Liikevoittomme kasvoi hieman ja suhteellinen kannattavuutemme säilyi lähellä edellisvuoden tasoa. Lähes 10 prosentin liikevoittomarginaalia voidaan pitää hyvänä saavutuksena vallitsevassa epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa. Liikevoittoa rasitti laaja-alainen kustannusinflaatio, joka näkyi etenkin raaka-aineiden hinnoissa ja palkkatasossa. Lisäsimme myös markkinointipanostuksia monilla markkinoillamme etenkin alkuvuoden aikana.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että markkinoiden selvää vahvistumista joudutaan odottamaan ehkä vielä pitkäänkin. Tuoreimpien tilastojen mukaan osa Euroopan maista on jo taloudellisessa taantumassa. Käynnissä olevalla liiketoimintamme ja organisaatiomme rakennemuutoksella haemme joustavampaa kustannusrakennetta ja nopeampaa reagointikykyä epävarmassa markkinatilanteessa. Lisäksi tavoitteena on parantaa kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme pidemmällä aikavälillä."

Näkymät vuodelle 2012

Bruttokansantuotteen arvioidaan jäävän lähelle vuoden 2011 tasoa tai sen kasvun arvioidaan olevan vähäistä Tikkurilan keskeisillä markkinoilla vuonna 2012. Raaka-ainekustannusten kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousun odotetaan olevan selvästi alhaisempaa kuin vuonna 2011.

Tikkurila arvioi liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin keskeisten markkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun vuonna 2012, ja euromääräisen liikevoiton arvioidaan säilyvän vuoden 2011 tasolla.

Edellä esitetyt arviot perustuvat Tikkurilan johdon tuoreimpiin koko vuoden 2012 taloudellista kehitystä koskeviin ennusteisiin. Arviot perustuvat olettamukselle, että valuuttakurssit pysyvät 31.12.2011 valuuttakurssien tasolla. Arviot perustuvat myös Tikkurilan nykyiseen jakeluverkosto- ja liiketoimintarakenteeseen. Yllä mainituilla keskeisillä markkina-alueilla tarkoitetaan Venäjää, Ruotsia, Suomea ja Puolaa. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä ilmoitetun mukaisesti vuonna 2011 käynnistettiin koko konsernia koskeva tehostamisohjelma kilpailukyvyn parantamiseksi, ja sitä jatketaan vuonna 2012. Tehostamisohjelman toimeenpanoon tai muihin mahdollisiin merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvien kertaluonteisten kulujen vaikutusta ei niiden ajoituksesta riippumatta oteta huomioon ohjeistuksessa.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Tikkurila Oyj:n voittovarat olivat 31.12.2011 yhteensä 80,0 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,73 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 32,2 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 90,7 prosenttia konsernin tilikauden 2011 nettotuloksesta. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2012 ja osingonmaksupäivä 11.4.2012.

Katsausten julkistamismenettely

Tikkurila Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardiin 5.2b tekemien muutosten mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella tilinpäätöstiedotteen olennaiset tiedot. Tikkurilan tilinpäätöstiedote vuodelta 2011 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.tikkurilagroup.com/fi

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi 

Tiedotustilaisuus Tikkurilan vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallén-Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 16.2.2012 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tulosta esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 15.00. Osallistujilta kysytään nimi ja puhelun tunnus (ID), joka on 44472842. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin:

Suomesta (maksuton): 0800 112 363 tai (paikallispuhelu): 0923 195 187
Venäjältä (maksuton): 8108 002 097 2044
Ruotsista (maksuton): 0200 890 171 tai (paikallispuhelu): 0850 336 434
USA:sta (maksuton): 1866 966 9439 tai (paikallispuhelu): 1631 510 7498
Iso-Britanniasta (maksuton): 0800 694 0257 tai (paikallispuhelu): 0844 493 3800
UK Standard International (kaikista maista): +44 (0) 1452 555 566

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat. Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden jälkeen.


Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö  
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi

 

Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2011


Palaa otsikoihin