content-header-image

Tikkurilan liiketapaperiaatteet ("House Rules")

Tikkurilan House Rules -säännöissä määritellään yhtiön liiketapaa koskevat perusvaatimukset. Yhtiön muiden politiikkojen ja ohjeistusten ohella ne edistävät hyviä toimintatapoja. House Rules -säännöissä otetaan kantaa siihen, mitä pidämme sopivana toimintana ja miten meidän tulee kohdella toisiamme ja sidosryhmiämme. Ne rakentavat yhtenäistä yrityskulttuuria ja edistävät turvallista ja tasa-arvoista työympäristöä. Arvomme (ammattimainen, luotettava ja innovatiivinen) ovat Tikkurilan House Rules -sääntöjen perusta. Kaikkien Tikkurilan työntekijöiden, yhtiön edustajien ja liikekumppanien odotetaan toimivan Tikkurilan House Rules – sääntöjen mukaisesti. Lisäksi Tikkurilan Supplier Code of Conduct -periaatteissa kerrotaan tarkemmin, millaisia eettisiä ja vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia asetamme toimittajillemme ja alihankkijoillemme.

House Rules -säännöt koostuvat kymmenestä avainvaatimuksestamme eettisille liiketavoille.

House Rule 1: "NOUDATAMME LAKEJA JA EETTISIÄ LIIKETOIMINTASTANDARDEJA" 

Noudatamme aina lakien ja määräysten vaatimuksia. Pyrimme parhaamme mukaan noudattamaan eettisiä liiketoimintastandardeja reilua, avointa ja vastuullista toimintaa varten. Odotamme, että myös liiketoimintakumppanimme sitoutuvat samoihin periaatteisiin. Lisäksi noudatamme Tikkurilassa voimassa olevia käytäntöjä ja ohjeita.  Ymmärrämme, että tietämättömyys sisällöstä ei ole tekosyy jättää lakeja tai Tikkurilan omia käytäntöjä ja ohjeita noudattamatta. Jos emme tiedä oikeaa toimintatapaa, vastuullamme on ottaa siitä selvää.  

House Rule 2: "KILPAILEMME REHELLISESTI"

Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja -määräyksiä, myös reilun liiketoiminnan käytäntöjä. Tuemme tehokasta kilpailua ja kieltäydymme tekemästä kiellettyjä sopimuksia hinnoista, myyntiehdoista, markkinoiden jakamisesta tai asiakkaiden varaamisesta. On ankarasti kiellettyä vaihtaa kilpailijoiden kanssa tietoja esimerkiksi hinnoista, kustannusrakenteista, tuotantokapasiteetista, myyntiehdoista, tuote- tai markkinointisuunnitelmista, asiakkaista tai muista kaupallisesti arkaluontoisista asioista. Osallistuessamme toimialaliittojen kokouksiin emme saa keskustella luottamuksellisista tiedoista kilpailijoiden kanssa.  Emme turvaudu epäreiluihin tai harhaanjohtaviin markkinointikäytäntöihin, joiden tarkoituksena on hämärtää tuotteidemme lähdettä asiakkaiden silmissä, esimerkiksi tavaramerkkirikkomuksiin tai väärän tiedon levittämiseen. Kaikkien yhteistyökumppaneille ja asiakkaille antamiemme tietojen on oltava totuudenmukaisia, myös tuotetietojen, mainonnan ja muun viestinnän osalta.

House Rule 3: "SUOJELEMME VAROJA, RESURSSEJA JA TIETOJA"

Suojaamme Tikkurilan aineellisia ja aineettomia resursseja sekä käsittelemme niitä huolella. Säilytämme resursseja turvallisesti emmekä päästä ulkopuolisia käsiksi niihin. Emme käytä varoja tai resursseja laittomasti, henkilökohtaisen

hyödyn tavoitteluun tai muihin sopimattomiin tarkoituksiin. Käsittelemme luottamuksellisia tietoja huolellisesti, ja jaamme niitä vain sellaisten henkilöiden ja tahojen kanssa, joilla on oikeudet tietoihin, ja jotka tarvitsevat niitä työssään.  Edellä olevan kappaleen sisältö koskee yhtä lailla toimittajiemme ja asiakkaidemme varoja, resursseja sekä tietoja, kun ne on uskottu meidän huostaamme. Jos saamme käyttöömme tietoja, joita meidän ei kuuluisi saada, emme käytä niitä oman hyödyn tavoitteluun emmekä paljasta niitä kenellekään, vaan ilmoitamme tapahtuneesta.  Kun on välttämätöntä antaa luottamuksellisia tai yrityksen omistamia tietoja ulkopuoliselle osapuolelle, teemme niin vasta salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

House Rule 4: "ARVOSTAMME TYÖNTEKIJÖITÄ"

Menestyksemme perustuu innostuneeseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Pyrimme luomaan turvallisen, reilun ja terveellisen työympäristön. Kehitämme turvallisia työskentelytapoja ja noudatamme niitä päivittäisessä työssä. Työturvallisuudesta huolehtiminen on yhteinen velvollisuutemme. Tavoitteenamme on laskea työtapaturmien määrä nollaan.  Kunnioitamme tasavertaisten mahdollisuuksien ja yhtäläisen kohtelun periaatteita. Emme syrji ihmisiä millään perusteella.   Kohtelemme toisiamme kunnioituksella ja ymmärrämme monimuotoisuuden arvon. Vastuullamme on luoda työympäristö, jossa ei esiinny häirintää ja muuta sopimatonta käytöstä, sekä ylläpitää sitä.    

House Rule 5: "SITOUDUMME REHELLISYYTEEN JA LIIKETOIMINNAN LAHJOMATTOMUUTEEN" 

Emme hyväksy lahjontaa tai lahjuksia missään muodossa, mikä koskee myös maksuja viranomaisille, sopimattomia lahjoja, kestitsemistä ja palveluksia. Kilpailemme reilusti innovatiivisten tuotteidemme laadulla ja hinnalla, emme painostamalla muita liiketoimintapäätöksiin tarjoamalla epäsopivia etuja. Emme myöskään saa pyytää tai vastaanottaa henkilökohtaisia etuja itsellemme. 

Voimme ottaa vastaan lahjoja ja viihdetarjontaa, jotka ovat normaalin liiketoimintakäytännön mukaisia sekä tukevat selkeää liiketoimintatavoitetta. Lisäksi tällaiset lahjat on kirjattava asianmukaisesti, niiden on oltava arvoltaan kohtuullisia ja niiden tulee sopia liikesuhteen luonteeseen.  Emme ota vastaan, pyydä tai anna käteislahjoja tai käteiseen verrattavissa olevia lahjoja. Tavoitteenamme on harjoittaa liiketoimintaa sellaisten hyvämaineisten liikekumppanien kanssa, jotka harrastavat vain lainmukaista toimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Noudatamme tarkkaavaisuutta ja ilmoitamme epäilyttävistä tapahtumista. Meidän tulee noudattaa kaikkia kirjanpito- ja talousraportointivaatimuksia, joita suorittamiimme ja vastaanottamiimme maksuihin on sovellettava.

House Rule 6: "VÄLTÄMME ETURISTIRIITOJA"

Toimimme Tikkurilan edun mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että emme anna henkilökohtaisten intressien tai hyötyjen vaikuttaa päätöksentekoon liiketoiminnassa silloin, kun henkilökohtainen etumme on tai vaikuttaa olevan ristiriidassa Tikkurilan edun kanssa.  Vältämme ammatillisia sitoumuksia Tikkurilan ulkopuolella tai pyydämme niihin etukäteen luvan, kun ne voivat vaikuttaa kielteisesti tehtäviemme suorittamiseen Tikkurilalla.  Emme saa antaa läheisten henkilökohtaisten suhteiden vaikuttaa ammatilliseen harkintaamme, kun edustamme Tikkurilaa liiketoimintaan liittyvissä asioissa.  Meidän tulee ilmoittaa tilanteista, jotka johtavat eturistiriitaan tai voivat näyttää sellaiselta. Sama koskee kaikkia muitakin henkilökohtaisia järjestelyjä, jotka voivat olla haitaksi Tikkurilan liiketoiminnalle.

House Rule 7: "VÄLITÄMME LAADUSTA JA KESTÄVYYDESTÄ"

Asiakas on meille ykkönen. Haluamme säilyttää asiakkaiden luottamuksen, ja sen vuoksi tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Meidän on varmistettava, että tuotteet täyttävät tai ylittävät sekä omat sisäiset standardimme että lainsäädännön, määräysten ja toimialan asettamat standardit.

Edistämme taloudellisia, ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja eettisiä näkökantoja koko arvoketjussa. Nämä näkökohdat otetaan huomioon toimintojemme eri vaiheissa, kuten innovoinnissa, tutkimuksessa ja kehityksessä, sekä tuotteiden ja ratkaisujen hankinnassa ja valmistuksessa pakkauksineen. Arvioimme raaka-aineita jatkuvasti ja otamme tuotannossa käyttöön entistä paremmin kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita.  Kunnioitamme ja noudatamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Emme teetä pakkotyötä tai käytä lapsityövoimaa emmekä hyväksy sitä myöskään liikekumppaneiltamme. Tikkurilan toimittajien toimintasäännöissä on kuvattu eettiset ja kestävyyttä koskevat vaatimuksemme toimittajille ja alihankkijoille.

House Rule 8: "AJATTELEMME, ENNEN KUIN TOIMIMME"

Haluamme tulla tunnetuiksi ammattilaisina, jotka toimivat avoimesti ja harkitsevaisesti sekä tekevät hyvin perusteltuja päätöksiä. Toisinaan saatamme joutua tilanteisiin, joissa emme tiedä, miten toimia. Jos olemme epävarmoja, velvollisuutemme on pysähtyä miettimään. Meidän on oltava rehellisiä itsellemme ja muille todellisista syistä, joita toimintamme ja sen seurausten takana on.   Kun jonkin toimenpiteen hyväksyttävyys on epäselvä, meidän tulee esittää seuraavat kysymykset: Toiminko Tikkurilan sääntöjen mukaisesti? Onko toimintani Tikkurilan etujen mukaista ja antaako se minusta hyvän kuvan? Onko toimintani sellaista, mistä voisin puhua huoletta julkisesti tai työpaikalla? Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on ei, toimintaan ei pidä ryhtyä. Tällöin tulee pyytää neuvoa ja pohtia ongelmaa esimiehen kanssa.

House Rule 9: "ILMOITAMME AINA SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA"

Ymmärrämme, että sääntöjen rikkominen voi vaarantaa liiketoiminnan, kollegat ja ulkopuoliset kumppanit.  Meillä on velvollisuus ilmoittaa sääntöjen rikkomisepäilyistä viipymättä esimiehelle tai kyseisen toiminnon tai osaston johtajalle, erityisesti lakiosastolle tai henkilöstöhallinnolle. Voimme tehdä ilmoituksen luottamuksellisesti, eikä meille tule ikäviä seurauksia siitä, että ilmoitamme rikkomuksesta hyvässä uskossa. Ilmoituksen voi tehdä myös käyttämällä Tikkurilan Whistleblowing-järjestelmää väärinkäytösten paljastamiseksi. Tämän ilmoituspalvelun tarjoaa riippumaton kolmas osapuoli, ja se on käytettävissä 24/7. Kaikki ilmoitetut asiat käsitellään luottamuksellisesti lain sallimissa rajoissa. Emme kosta toisillemme sitä, että toinen on ilmoittanut rikkomusepäilystä. Kaikki ilmoitetut rikkomukset tutkitaan ja ratkaistaan asianmukaisesti. Tunnustamme ja hyväksymme sen, että sääntöjen rikkomisesta voi seurata kurinpitotoimia, kuten työsuhteen päättäminen. Mahdollisista rikosepäilyistä ilmoitetaan poliisille.

House Rule 10: "VASTAAMME VAATIMUSTEN NOUDATTAMISESTA"

Kaikkien Tikkurilan työntekijöiden odotetaan osallistuvan säännöllisesti näitä sääntöjä koskeviin koulutuksiin. Kaikkien esimiesten odotetaan ylläpitävän ja valvovan näiden sääntöjen noudattamista päivittäisessä työssä.  Toimimme esimerkkinä muille, kun tunnemme House Rules -säännöt, toimimme niiden mukaisesti ja viittaamme niihin. Odotamme tiimin jäseniltä asianmukaista käyttäytymistä liiketoiminnassa ja teemme helpoksi ilmoittaa näiden House Rules -sääntöjen rikkomisesta. Kuuntelemme kollegoita herkällä korvalla, ja ovemme ovat aina heille avoinna.  Kaikkein tärkeintä on ottaa rikkomukset aina vakavasti. Vakaana pyrkimyksenämme on pitää Tikkurilan toiminta vaatimusten mukaisena ja ensiluokkaisena. House Rules -sääntöihin liittyvissä asioissa pyydämme tarvittaessa neuvoa ja kerromme mahdollisista huolenaiheista esimiehille, lakiosastolle tai henkilöstöhallinnolle. 

Väärinkäytöksistä raportoiminen Tikkurilassa

Tikkurilassa on käytössä ilmoituksentekojärjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että Tikkurilan päivittäisessä toiminnassa noudatetaan asianmukaisesti liiketapaperiaatteita ja niiden vastaisista rikkomuksista tai muista lainvastaisuuksista voidaan raportoida anonyymisti.

Jos havaitset väärinkäytöksiä toiminnassamme, ilmoita niistä tämän linkin kautta:

Lähetä ilmoitus

Ilmoituksentekijän henkilöllisyys on suojattu prosessin aikana.