content-header-image

Liiketapaperiaatteet

Tikkurilan liiketapaperiaatteissa (Code of Conduct) määritellään yhtiön liiketapaa koskevat perusvaatimukset eli miten menettelemme ammattimaisissa liikesuhteissa, eturistiriidoissa, yhtiön omaisuuteen, reiluun kilpailuun, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön että luottamukseen ja yksityisyyden suojaan liittyvissä asioissa.

Kysymys on laista ja etiikasta. Jokaisen Tikkurilan työntekijän ja yhtiön edustajan sekä liikekumppanin edellytetään toimivan Tikkurilan liiketapaperiaatteiden vaatimusten mukaisesti.

 • Noudatamme lakeja ja toimimme korkeiden eettisten arvojen sekä kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien ja työelämän normien mukaisesti markkina-alueesta riippumatta. Lisäksi meillä on omat sisäiset sääntömme, joiden mukaan toimimme.
 • Pyrimme edistämään kestävää kehitystä ja ottamaan huomioon ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat niin päivittäisessä työssä kuin strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Toimimme arvojemme mukaisesti joka päivä: olemme luottamuksen arvoisia ja innovatiivisia ammattilaisia.
AMMATTIMAISET LIIKESUHTEET

Haluamme olla ammattimainen yhteistyökumppani, ja teemme yhteistyötä vain luotettavien toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suosimme pitkäaikaisia suhteita ja teemme kaikki olennaiset sopimuksemme kirjallisessa muodossa.

 • Tikkurila ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa, korruptiota tai vastaavaa epäeettistä toimintaa.
 • Tikkurila, sen henkilöstö ja edustajat eivät saa vastaanottaa, pyytää tai antaa minkäänlaisia lahjuksia. 
 • Tikkurilalaiset eivät saa vastaanottaa tai tarjota mitään lahjoja tai kestitsemistä lukuun ottamatta tavanomaisia liikelahjoja ja vieraanvaraisuutta. 
 • Tikkurilan liikekumppanien on noudatettava lahjonnan kieltäviä lakeja ja määräyksiä. Liikekumppanit eivät saa antaa Tikkurilan työntekijöille tai edustajille tai vastaanottaa kolmansilta osapuolilta minkäänlaisia lahjuksia.
ETURISTIRIIDAT

Vältämme tilanteita, joissa Tikkurilan ja sen henkilöstön välille syntyy eturistiriitoja.

 • Työntekijät eivät saa koskaan tavoitella henkilökohtaista etua hyödyntämällä asemaansa tai Tikkurilan omaisuutta tai tietoja. Tämä pätee myös työntekijän perheeseen ja ystäviin sekä kaikkiin muihin yhtiöihin, joihin liittyy työntekijän oma etu. 
REILU KILPAILU

Tikkurila kilpailee rehellisesti ja voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen markkina-alueesta riippumatta.

 • Tikkurila ei harjoita lainvastaista tiedonvaihtoa, toimintaa tai sopimuksia kilpailijoiden kanssa esimerkiksi sopimalla hinnoista, markkina-alueista tai asiakkaiden jaosta.
 • Tikkurila kerää tietoa kilpailijoista vain rehellisesti ja lainmukaisesti yleisesti saatavilla olevista lähteistä.
 • Kaikkien Tikkurilan liikekumppanien on noudatettava sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä ja edellä mainittuja periaatteita.
IHMISOIKEUDET JA TASA-ARVO

Menestyksemme perustuu innostuneeseen ja motivoituneeseen henkilöstöön, joiden hyvinvointia haluamme tukea. Noudatamme palkkauksessa ja työsuhteissa tasavertaisuuden periaatetta riippumatta henkilön sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, iästä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta.

 • Tikkurila kunnioittaa ja noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
 • Tikkurila ei käytä pakko- eikä lapsityövoimaa. 
 • Kaikenlainen häirintä työympäristössä on ehdottomasti kielletty. 
 • Tikkurila kunnioittaa kaikkien työntekijöidensä oikeutta liittyä ammattiliittoihin ja muihin yhdistyksiin. 
 • Tikkurila edellyttää liikekumppaniensa noudattavan ihmisoikeuksia ja tasavertaisuutta koskevia periaatteita.
TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Tikkurila tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia, turvallisia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Työterveys ja -turvallisuus ovat henkilöstömme hyvinvoinnin perusta. Huolehdimme myös asiakkaidemme turvallisuudesta ja ympäristöstä. Pyrimme jatkuvasti pienentämään oman toimintamme ja tuotteidemme aiheuttamaa ympäristökuormitusta painottamalla tuotekehityksessä ja ratkaisuissa raaka-ainevalintoja ja elinkaariajattelua.

 • Tikkurilan liikekumppanien on huolehdittava asianmukaisesti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioista.
YHTIÖN OMAISUUS

Kaikki henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia suojaamaan asianmukaisesti Tikkurilan omaisuutta, mukaan luettuna aineellinen omaisuus, rahavarat, aineeton omaisuus ja kaikki luottamukselliset tiedot.

 • Yhtiön omaisuutta ei saa käyttää henkilökohtaisiin tai puoluepoliittisiin tarkoituksiin eikä tukemaan muuta kuin Tikkurilan liike- tai muuta toimintaa. 
LUOTTAMUS JA YKSITYISYYDEN SUOJA

Tikkurilaa ja sen liikekumppaneita koskevat muut kuin julkiset tiedot on pidettävä salassa ja suojattava epäasianmukaiselta käytöltä. Tikkurila hankkii ja säilyttää työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja vain henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen tarpeisiin. Pääsy muihin kuin julkisiin tietoihin ja henkilökohtaisiin tietoihin on rajoitettu.

 • Työntekijät eivät saa paljastaa tai käyttää Tikkurilaa ja sen yhteistyökumppaneita koskevia muita kuin julkisia tietoja omaksi hyödykseen tai minkään muun osapuolen kuin Tikkurilan hyödyksi.
 • Tikkurila edellyttää liikekumppaniensa pitävän salassa Tikkurilaa, sen toimintaa tai asiakkaita koskevat luottamukselliset ja muut kuin julkiset tiedot.

 

Raportoi väärinkäytöksistä

Jos havaitset liiketapaperiaatteiden tai sovellettavien lakien vastaisia toimintatapoja, raportoi niistä Tikkurila-konsernin anonyymin ilmoituksentekojärjestelmän avulla:

LÄHETÄ ILMOITUS »