content-header-image

Strategia 2022

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan toimija, jonka toiminnan perustan muodostavat laadukkaat pintakäsittelytuotteet ja asiantuntevat palvelut. Tavoitteenamme on tarjota markkinoiden paras käyttäjäkokemus. Vahvat brändit, palvelukulttuuri, kestävän kehityksen ratkaisut ja markkinajohtajuus ovat tärkeimpiä kilpailuetujamme.

Tikkurila keskittyy liiketoiminnassaan tarkkaan valikoituihin asiakkaisiin, rajatulle maantieteelliselle alueelle ja omiin vahvoihin brändeihin.

  • Tikkurila palvelee kuluttajia, ammattilaisia ja valikoituja teollisia toimijoita.

  • Tikkurila toimii Pohjoismaissa, Venäjällä, valituissa Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa sekä Kiinassa.

  • Tikkurila panostaa omiin vahvoihin brändeihin ja keskittyy premium-maaleihin.

Olemme päivittäneet strategiamme kaudelle 2018-2022. Seuraavan viisivuotiskauden keskeinen teema on pintakäsittelyyn liittyvän asiakaskokemuksen parantaminen. Haluamme tehdä asiakkaidemme onnistuneesta lopputuloksesta entistäkin selkeämmän erottautumistekijän ja kilpailuedun. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ohjaa jatkossa kaikkea toimintaamme. Asiakaskokemukseen vaikuttavat kaikki toimintamme osa-alueet aina tuote- ja palvelukehityksestä sekä innovoinnista toimitusketjun kautta myymälöihin sekä viestintään ja markkinointiin.

 

Strategia

 

Missio ja asiakaslupaus

”Pohjoismaista laatua alusta loppuun” eli haluamme tarjota parhaan pintakäsittelyn asiakaskokemuksen.

Visio

”Surfaces that make a difference” eli ”pinnat, joilla on merkitystä”.

Visio vetää yhteen Tikkurilaan vaikuttavat megatrendit ja antaa selvän suunnan yhtiön pitkäaikaiselle kehittämiselle. Pintoja mahdollisimman kestävästi suojaavien ja kaunistavien tuotteiden lisäksi tavoitteenamme on kehittää jatkossa entistä enemmän ratkaisuja ja materiaaleja, joiden avulla muun muassa helpotamme ja tehostamme asiakkaidemme työtä. Tikkurila haluaa vastata asiakkaiden toiveisiin entistä kestävämmistä, funktionaalisesti toimivista ja ympäristöystävällisistä pinnoista.

Kolme painopistealuetta viisivuotiselle strategiakaudelle

Strategiset painopistealueet

Segmenttikohtaiset asiakaspolut

Jaamme kolme pääasiakassegmenttiämme kuluttajat, ammattilaiset ja teollisuuden asiakkaat pienempiin kohderyhmiin ja tutkimme kohderyhmien päätöksentekoprosessit aina idean tai tarpeen synnystä ostopäätökseen ja ostamiseen. Muotoilemme kunkin asiakaspolun mahdollisimman miellyttäväksi ja asiantuntevaksi. Tavoitteenamme on helpottaa ja tukea asiakkaan matkaa prosessin eri vaiheissa asiakkaan näkökulmasta olennaisella tavalla. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on keskeisessä roolissa kaikissa segmenteissämme muun muassa asiakkaiden päätöksenteon ja tuotteiden käytön helpottamiseksi.

Yhdenmukaisen portfolion luominen

Yhtenäistämme asiakassegmenttikohtaiset portfoliomme läpi toiminta-alueemme. Helpotamme asiakkaidemme valintaa vähentämällä vaihtoehtoisten tuotteiden määrää. Hyödynnämme laajemmin osaamista sekä parhaita tuotteita ja konsepteja. Panostamme enemmän markkinoita muokkaavien innovaatioiden lanseeraamiseen ja kehitämme portfoliotamme ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Pohjaamme tuotteiden ja palvelujen kehitystyön markkina- ja asiakastutkimukseen ja niiden pohjalta syntyviin tarveanalyyseihin.

Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen

Parannamme kustannuskilpailukykyämme ja kokonaisvaltaista toimintamme laatua uudelleenorganisoimalla toimintaamme. Selkeytämme päätöksentekoa ja vastuita sekä poistamme päällekkäisyyksiä. Hyödynnämme paremmin osaamistamme ja lisäämme yhteistyötä yli maarajojen. Optimoimme tuotanto- ja logistiikkaverkostojamme ja lisäämme tuottavuuttamme.

Kannattava kasvu

Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti. Kasvua haetaan monipuolisesti eri tuoteryhmistä ja maantieteellisiltä alueilta. Kasvun painopiste on vahvojen brändien avulla tapahtuvassa orgaanisessa kasvussa. Lisäksi hyödynnämme aktiivisesti kohdennettuja yritysostoja ja yhteistyöjärjestelyjä mahdollisuuksien avautuessa.

Tikkurila toimii Pohjoismaissa, Venäjällä sekä valituissa Itä-Euroopan ja Aasian maissa. Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuksiamme maaliliiketoiminnassa nykyisillä markkinoillamme ja kasvamaan etenkin niillä markkinoilla, joilla meillä on vielä alhainen markkinaosuus.

Tikkurila käynnisti vuonna 2017 laajamittaisen tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Parantunut kustannuskilpailukyky tulee tukemaan Tikkurilaa kasvun hakemisessa.

 

Vastuullisuuslupaukset

Tikkurilan yritysvastuuohjelma ”A Colorful Tomorrow” luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävään ja vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Vuonna 2018 uudistamme vastuullisuusohjelmaamme ja määrittelemme yhdessä liiketoiminnan avainhenkilöiden kanssa konkreettiset kestävän kehityksen asiakaslupaukset yhtiön päivitetyn strategian mukaisesti. Nämä lupaukset ohjaavat kestävän kehityksen hankkeita ja tukevat liiketoiminnan kehitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

Kestävän kehityksen asiakaslupaukset:

  • Kehitämme tuoteominaisuudet huippuunsa niin, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.
  • Parannamme ja turvaamme ilmanlaatua tuotteillamme ja palveluillamme. 
  • Tehostamme resurssien hyödyntämistä ja keskitymme toiminnassamme laatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen.  
  • Olemme vastuullinen ja aktiivinen toimija yhteisöissämme.

 

Arvot

Tikkurilan toimintoja ohjaavat ja kestäviä toimia tukevat arvomme: olemme luottamuksen arvoisia, innovatiivisia ja ammattilaisia. Näitä arvoja toteutamme sekä suurissa että pienissä arjen päätöstilanteissa.

 

Olemme luottamuksen arvoisia

 

Value trustworthy

Kehitämme ja tarjoamme laadukkaita brändejä, palveluita ja tuotteita, joiden turvallisuuteen, toimivuuteen ja ympäristömyötäisyyteen ihmiset voivat luottaa. 

​​Olemme innovatiivisia

Value innovative

Saamme aikaan muutosta markkinoilla ja tarjoamme uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Olemme ammattilaisia

Value professionals

Tuomme lisäarvoa asiakkaillemme, omistajillemme ja koko yhteisöllemme – joka päivä.