content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
12.2.2019 klo 9.00 (CET+1)

12.02.2019

Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

      Kannattavuus ja rahavirta paranivat, kiinteiden kustannusten 30 milj. euron säästöt lievensivät raaka-aineiden hinnannousun ja valuuttakurssierojen vaikutusta

Vuosi 2018 lyhyesti

-        Liikevaihto oli 561,5 miljoonaa euroa (2017: 582,4), laskua 3,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta.

-        Oikaistu liikevoitto oli 38,8 (28,8) miljoonaa euroa eli 6,9 (4,9) prosenttia liikevaihdosta.

-        Liikevoitto (EBIT) oli 26,5 (19,3) miljoonaa euroa eli 4,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.

-        Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,24) euroa.

-        Rahavirta investointien jälkeen oli 36,3 milj. euroa (4,4).

Loka-joulukuu 2018 lyhyesti

-        Liikevaihto oli 105,5 miljoonaa euroa (10-12/2017: 102,2), kasvua 3,2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta.

-        Oikaistu liiketulos oli -5,5 (-18,3) miljoonaa euroa eli -5,2 (-17,9) prosenttia liikevaihdosta. Tikkurila kirjasi neljännellä neljänneksellä yhteensä 4,75 milj. euron vakuutuskorvauksen.

-        Liiketulos (EBIT) oli -8,6 (-26,5) miljoonaa euroa eli -8,2 (-25,9) prosenttia liikevaihdosta.  

-        Osakekohtainen tulos oli -0,19 (-0,53) euroa.

Hallituksen osinkoehdotus

-        Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,33 (0,80) euroa osakkeelta, mikä vastaa 100 (331) prosenttia yhtiön vuoden 2018 osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahtena samansuuruisena eränä.

Ohjeistus vuodelle 2019

-        Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto paranee. 

Avainluvut
(Milj. euroa) 10-12/2018 10-12/2017 Muutos-% 1–12/2018 1–12/2017 Muutos-%
Tuloslaskelma
Liikevaihto 105,5 102,2 3,2 % 561,5 582,4 -3,6 %
Oikaistu liikevoitto -5,5 -18,3 69,9 % 38,8 28,8 34,9 %
Oikaistu liikevoitto-% -5,2 % -17,9 % 6,9 % 4,9 %
Liikevoitto (EBIT) -8,6 -26,5 67,5 % 26,5 19,3 37,4 %
Liikevoitto-% (EBIT-%) -8,2 % -25,9 % 4,7 % 3,3 %
Tulos ennen veroja -9,9 -27,2 63,5 % 21,0 16,6 26,6 %
Katsauskauden tulos -8,4 -23,4 64,2 % 14,6 10,7 36,9 %
Muita keskeisiä tunnuslukuja
Tulos per osake, euroa -0,19 -0,53 64,2 % 0,33 0,24 36,9 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 9,3 % 6,3 % 9,3 % 6,3 %
Rahavirta investointien jälkeen 26,2 11,0 137,2 % 36,3 4,4 720,2 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 85,5 90,1 -5,1 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,0 % 50,2 %
Omavaraisuusaste, % 37,6 % 42,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 2 717 3 037 -10,5 %


Toimitusjohtaja Elisa Markula:

”Tikkurilan liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2018 ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta. Vuoden viimeinen neljännes oli vahva (9,3 prosentin kasvu ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta). Euromääräinen liikevaihto laski kuitenkin 3,6 prosenttia epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten (yhteensä -27,5 milj. euroa) ja yritysmyyntien vaikutuksesta (-11,8 milj. euroa) vuonna 2018. Myyntivolyymit kasvoivat kaikilla päämarkkinoilla, erityisesti Puolassa. Myyntivolyymit laskivat Venäjällä hieman, mutta liikevaihto ruplissa kuitenkin kasvoi myynnin painopisteen siirryttyä enemmän premium-tuotteisiin.

Kiinteissä kustannuksissa saavutetut 30 miljoonan euron säästöt paransivat kannattavuutta, joka oli edellisvuotta parempi, vaikkakaan ei vielä tyydyttävällä tasolla. Myyntihintojen korotukset eivät riittäneet kattamaan raaka-aineinflaation vaikutuksia.

Kannattavuuden parantamiseksi Tikkurila jatkoi sisäistä tehostamisohjelmaa. Pieniä tuotantoyksiköitä suljettiin, henkilöstöä vähennettiin sekä tuoteportfoliota yhtenäistettiin. Käynnistimme myös hankinnan tehokkuutta parantavan projektin. Toimenpiteet ovat välttämättömiä kustannuskilpailukyvyn vahvistamiseksi. Täysimääräisesti tehdyt kiinteiden kustannusten säästöt näkyvät vuoden 2019 aikana.

Tänä vuonna jatkamme keskittymistä sisäisen tehokkuuden parantamiseen ja jatkamme kustannuskuria samalla edistäen kannattavaa kasvua. Vision, ’Surfaces that make a difference’ (Pintoja, joilla on merkitystä) mukaisesti Tikkurila tarjoaa asiakkaille ylivertaisia asiakaskokemuksia ja ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Tikkurila tuo uusia, digitaalisia palveluita kasvavalle maalialan ammattilaiskohderyhmälle ja kasvaa valikoiduissa teollisuussegmenteissä. Uudistetusta kasvustrategiasta kerromme lisää lähitulevaisuudessa.”

Näkymät vuodelle 2019

Tikkurilan keskeisillä markkina-alueilla talouskasvun arvioidaan olevan vaatimatonta vuonna 2019.  Kaiken kaikkiaan kuluttajien luottamuksen uskotaan pysyvän hyvänä Tikkurilan päämarkkinoilla. Valuuttakurssien vaihteluiden odotetaan jatkuvan. 

Maalimarkkinoilla ammattilaisasiakkaiden ja b-2-b- asiakkaiden osuus kasvaa koko ajan, mikä vaikuttaa myyntimixiin ja joillakin markkinoilla myös myyntikanaviin. Maalimarkkinoiden, kuten myös toimittajien ja vähittäiskauppiaiden, konsolidointikehityksen odotetaan jatkuvan. Nopean raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannusten inflaation pitäisi kuitenkin vakiintua.

Tikkurila jatkaa systemaattisesti tehostamisohjelman toteuttamista tiukalla kustannuskurilla, aktiivisella hinnoittelulla ja parantamalla kustannuskilpailukykyä lisätoimenpitein. Uudistettu kasvustrategia julkaistaan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tikkurilalla on hyvät edellytykset tarjota asiakkailleen korkealaatuisia tuotteita ja palveluita kaikilla osa-alueilla, joilla yhtiö toimii. 

Ohjeistus vuodelle 2019

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto paranee. 

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Tikkurila Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma oli 31.12.2018 yhteensä 140,3 miljoonaa euroa: sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä oli 40,0 miljoonaa euroa ja kertyneiden voittovarojen määrä 100,3 miljoonaa euroa mukaan lukien tilikauden 2018 voitto. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,33 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 14,6 miljoonaa euroa, ja se vastaa 100 prosenttia konsernin tilikauden 2018 nettotuloksesta.

Liiketoiminnan kausiluonteisuuden johdosta Tikkurila maksaa osingon kahdessa erässä. Osinko vuodelta 2018 maksetaan kahdessa erässä seuraavasti: ensimmäinen erä 0,165 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 24.4.2019.

Toinen erä 0,165 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2019. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 30.10.2019 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 6.11.2019.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus Tikkurilan vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille Tapahtumatalo Bankin kabinettitilassa 24-25 (Unioninkatu 20, Helsinki) tiistaina 12.2.2019 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tilinpäätöstä esittelee toimitusjohtaja Elisa Markula.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 12.2.2019 klo 15.00, ja se on seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla:

+358 9 7479 0361 (soittajat, Suomi)

+44 330 336 9105 (soittajat, UK)

+1 323 794 2551 (soittajat, USA)

Osallistujatunnus: 9710721

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä. 

Tilinpäätöstiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat

Tikkurila Oyj

Elisa Markula, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja
matkapuh. 050 596 0978, elisa.markula@tikkurila.com 

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com 

Sijoittajayhteydet:
ir.tikkurila@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi