Increase text size Decrease text size Print Luo sivusta PDF Tell a friend

Warunki korzystania z witryny Tikkurila

Korzystanie  z witryny internetowej firmy Tikkurila Oyj (dalej „Tikkurila”),  jest równoznaczne z akceptacją poniższych  warunków użytkowania. Użytkownik, który nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania z tej witryny.

Cała zawartość niniejszej witryny jest chroniona przed kopiowaniem i naśladownictwem na mocy międzynarodowych przepisów i traktatów dotyczących ochrony praw autorskich a także przepisów prawa polskiego.

Wszelkie prawa do witryny internetowej są zastrzeżone a dla korzystania z tych praw w zakresie przekraczającym niniejsze warunki obowiązkowe jest każdorazowe uzyskanie wyraźnej zgody Tikkurila.

Niniejsza witryna wraz z całą zawartością jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje aktualnie. Tikkurila nie gwarantuje ciągłego działania witryny. Tikkurila zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zawartości witryny oraz zaprzestania jej udostępniania w dowolnej chwili. Tikkurila nie ma obowiązku aktualizowania treści witryny. Wszelkie informacje i oświadczenia zamieszczone na witrynie nie stanowią oferty (chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone) a są wyłącznie zaproszeniem do negocjacji.

Nie udziela się żadnych gwarancji jawnych ani domniemanych dotyczących dostępności, zgodności z prawdą, niezawodności, przydatności do określonego celu ani wartości merytorycznej informacji i materiałów w niniejszej witrynie. Tikkurila nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub następcze ani za straty, koszty lub utraty zysków zaistniałe w wyniku uzyskania dostępu do niniejszej witryny bądź niemożności uzyskania do niej dostępu.

Z wyjątkiem przypadków, gdzie zostanie to wyraźnie stwierdzone, żadne informacje zawarte w niniejszej witrynie nie powinny być traktowane jako część warunków sprzedaży Tikkurila.

Niniejsza witryna może zawierać hiperłącza do innych, niezależnych witryn. Tikkurila nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w takich niezależnych witrynach i nie promuje ani nie popiera żadnych produktów ani informacji dostępnych w tych witrynach.

Niniejsze warunki oraz korzystanie z witryny przez użytkownika podlegają prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia lub działania dotyczące lub wynikające z niniejszych warunków lub faktu korzystania z witryny przez użytkownika będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Polsce.

Tikkurila zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych informacjach w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z akceptacją tych zmian. Aby być świadomym aktualnych warunków korzystania z witryny, należy regularnie sprawdzać treść niniejszych warunków korzystania.